ERASMUS +

S radostí dáváme na vědomí, že náš projekt „Sdílení zkušeností s šermířským tréninkem začátečníků z řad dětí a mládeže“ byl vyhodnocen jako nejlepší v konkurenci 77 žádostí z celé České republiky a patří tak mezi 14 letos podpořených projektů. 
Projekt Mobility sportovních trenérů a zaměstnanců je koordinován Domem zahraniční spolupráce, příspěvek činí 13280€.
V rámci projektu navštíví naši trenéři kolegy v Itálii (Scherma Roma),  Polsku (Piast Gliwice) a Lotyšsku ( Jurmalas Slidas).


Soustředění mládeže v Polsku se zúčastnili Tomáš Janko, Michala Pěchovová, Klára Valentová a Jakub Maleček.
Krátké video z akce najdete zde.

 

Na druhou ze tří částí projektu se přesunuli Daniel Kašpar a Michala Pěchovová  vlakem. Cesta do Říma utekla jako voda a spolu s dobrým pocitem z nižší uhlíkové stopy si odnesli naši trenéři také mnoho nezapomenutelných zážitků;-)

Club Scherma Roma patří k největším a nejúspěšnějším v Itálii. Má více než 300 členů ve všech třech zbraních a dokonce i sekci šermu vozíčkářů, jejíž součástí je od roku 2018 také asi nejznámější paralympijská šermířka Beatrice Maria „Bebe“ Vio.

Klub sídlí v Centru olympijské přípravy a podmínky pro činnost má vskutku vynikající. Více o klubu najdete ZDE.


 

Závěrečná část projektu proběhne v lotyšské Rize. Na křídlech AirBaltic míří za Michailem Jefremenkem do klubu Jürmalas Slidas B. Hartmanová, M. Pěchovová, J. Maleček a D. Kašpar.

 

Projekt se nám na konci roku dostává do závěrečné fáze. Chystáme seminář s prezentací výstupů, natočili jsme video, zaměřené na základní pohyby šermířských nohou a časté chyby. Zde si dovolíme speciální poděkování Klárce Petránkové:-)

Odkaz na videa – výstup z projektu, najdete ZDE.

Seminář proběhl těsně před vánocemi, oč menší byla účast, o to více si účastníci odnesli…


………………………………………………………………


The project of sharing coaching experience of youth coaches in modern pentathlon is over. Thanks to the support from EU funds we could inspire and motivate each other with partners from Slovakia and Estonia. Although all the practical and theoretical parts of the project were interesting – starting with the use of frontal snorkels in swimming training in Banská Bystrica and the concept of fencing lessons in Tallinn. In the end, we agreed to focus the final work on injury prevention in modern pentathlon, i.e. on proper technique and eliminating mistakes in running, swimming and shooting. A number of videos were produced which we believe can be inspirational and helpful to coaches, athletes and parents alike. We intend to continue to work on our results page, so more chapters will surely be added over time. Finally, we would like to thank all the coaches who participated in the experience exchange project and all those who contributed to the final outputs. On behalf of the Czech side, especially Míša Hajduková, Radim Kůta and Filip Hrdlička.
You can find the page with the project outputs HERE (click)

Fencing, but also laser run, were the topic of another meeting of coaches with the aim of exchanging experiences in youth training. Tallinn, resp. Haapsalu has already hosted the 6th confrontation of the opinions of experts from Estonia, Slovakia and the Czech Republic. The next host of the project meetink is Prague 5.-7.11.

Šerm, ale také laser run byli tématem dalšího setkání trenérů s cílem výměny zkušeností v tréninku mládeže. Tallinn, resp. Haapsalu hostili již 6. konfrontaci názorů odborníků z Estonska, Slovenska a České republiky.

Příštím hostitelem společného programu je Praha 5.-7.11.

The Erasmus + project delegates completed long journey from Banská Bystrica to Tallinn, to see the conditions in which Estonian colleagues train. They discussed the optimal program of the upcoming meeting, this time with the serial number 5, which will take place from 15 to 17 October in Tallinn.

Náročnou cestu z Banské Bystrice do Tallinnu absolvovali delegáti projektu Erasmus +, aby si na místě prohlédli podmínky, ve kterých trénují estonští kolegové. Probrali optimální náplň nadcházejícího setkání, tentokrát už s pořadovým číslem 5, které se odehraje od 15. do 17. října právě v Tallinnu.

From 1st to 3rd October, in Banská Bystrica coaches solved, how to train youth swimming in modern pentathlon. Participants from the Czech Republic, Slovakia and Estonia agreed that in addition to the training itself, it also solves other, common, problems. Communication with parents, lack of free tracks or motivation of children, these were just some of the topics that the coaches dealt with.

Od 1. do 3. října se v Banské Bystrici řešilo jak trénovat plavání mládeže v rámci moderního pětiboje. Účastníci z České republiky, Slovenska a Estonska se shodli na tom, že vedle tréninku samotného řeší i další, společné, problémy. Komunikace s rodiči, nedostatek volných drah či motivace dětí, to byla jen některá z témat, kterými se trenéři na zaobírali.

After a long time of silence finally good news! Today the meeting Nr. 2 took place in Banská Bystrica. Due to coronavirus pandemic, the plan of the meetings order was changed.
The participants saw the venues in Banska Bystrica and discused about the program of Meeting Nr. 3 (1.-3.10.2021).
Right after will take place the Meeting Nr. 4 in Tallinn (4.10.2021), followed by Meeting Nr. 5. (Tallinn, 15.-17.10.2021).

Po delší době konečně dobré zprávy! Dnes se Banské Bystrici konalo setkání účastníků projektu s pořadovým číslem 2.  Vinou pandemie koronaviru se změnil původní plán pořadí jednotlivých setkání. To následující se odehraje v Banské Bystrici od prvního do třetího října. Hned následujícího dne se zástupci účastníků sejdou na jednodenní schůzce v Tallinnu, do kterého se vrátí již ve větším počtu na 5. setkání od 15. do 17. 10. 2021.

———–

Regarding the current pandemic situation in Europe, the term for completion of our Project was extended until 31.12.2021.

S ohledem na současnou pandemickou situaci v Evropě byl termín dokončení našeho projektu posunut na 31.12.2021.

———–

Meeting Nr.2, canceled due to the Coronavirus pandemic, will take place in Prague from 29 to 31 August.

Mítink s pořadovým číslem dva se vinou koronavirové pandemie přesouvá na konec srpna, konkrétně na termín 29. – 31.8.2020.

———–

February 13th this year in Prague took place first of the seven meetings of Small collaboration partnership under the umbrella of the program Erasmus+.

The meeting was attended by Mr. Imre Tiidemann (EST), Mr. Tomas Dolezel (SVK) and Czech project coordinator, Mr. Daniel Kaspar.
The Cooperation agreement has been undersigned, reserving the roles, rights and obligations of the parties. A detailed agenda for second meeting and a detailed schedule for the next events were agreed.
At, by TJ Dukla organized, meeting 20.-23.03.2020 in Prague, in addition to active involvement in youth training, will be discused e.g:
Concept of compensations exercises for practical use in the everyday preparation of pentathlon youth;
Video analysis as a ways of finding and eliminating errors in running technique;
Inspiration and motivation in sports training


13.02.2020 se uskutečnil 1. z celkem sedmi mítinků v rámci tzv. Spolupráce malého rozsahu pod záštitou Erasmus+.
Účastníky setkání byli Imre Tiidemann (EST), Tomáš Doležel (SVK) a za českou stranu koordinátor projektu, Daniel Kašpar.
Byla podepsána smlouva o spolupráci, vymezující role, práva a povinnosti jednotlivých stran. Byl odsouhlasen detailní program mítinku č. 2 a detailní harmonogram dalších akcí.
Na, Duklou zaštítěném, mítinku 20.-23.03.2020 v Praze se vedle aktivní účasti na trénincích mládeže budou probírat např.:
Koncepce kompenzačních cvičení pro praktické využití v každodenní přípravě pětibojařské mládeže;
Video-analýza jako prostředek k hledání a odstraňování chyb v běžecké technice;
Inspirace a motivace ve sportovní přípravě

———–

We are proud to announce cooperation of our club with the Estonian Modern Pentathlon Association and modern pentathlon club ŠK Raja Banská Bystrica, on a program called: „Best Practice Sharing in and thru Sport – Modern Pentathlon Skills Development“.

Job-shadowing, good praxes sharing as well as innovations in training of youth, will take place in Prague, Tallinn and Banská Bystrica in the first half of the year 2020.
Second part will be focus to implementation of the knowledge’s at home and creating of the final materials. These will be distributed and shared with all members of European Confederation of Modern Pentathlon.
We’re looking forward to team up with the consortium on this exciting program and we’re proud that this has been made possible with the help of funding from the European Erasmus+ program which is supporting the exchange of European values.
„It’s the very first time we’ve engaged on this road but I’m confident that with the enthusiasm of all partners involved we’re able to get inspired by each other and will ensure active sharing of all knowledge gained to the very last trainer in each of the countries involved“ says Daniel Kašpar, coordinator of the Project.
Find more information about the Erasmus + program via the following link.

S hrdostí oznamuje spolupráci TJ Dukla Praha, oddílu moderního pětiboje, s Estonským svazem moderního pětiboje a pětibojařským klubem ŠK Raja z Banské Bystrice, v rámci programu „Best Practice Sharing in and thru Sport – Modern Pentathlon Skills Development“.

Základem spolupráce budou společná setkání u jednotlivých partnerů, kde bude prostor pro sledování zahraničních kolegů v akci, sdílení osvědčených postupů i nových myšlenek a samozřejmě obsáhlou diskusi.
Průběžně bude docházet k začleňování nových poznatků do praxe v jednotlivých partnerských zemích. Dalším z konkrétních výsledků spolupráce pak budou metodická doporučení i konkrétní postupy, která budou k dispozici všem členům Evropské konfederace moderního pětiboje.
Nic z toho by nebylo možné bez podpory programu Erasmus+, který tento projekt financuje.
„Toto je pravděpodobně úplně poprvé, kdy dochází k výměně zkušeností mezi několika státy na úrovni přípravy mládeže v moderním pětiboji. Věřím, že si každý z účastníků z této společné cesty odnese něco, co bude moci využít v každodenní práci.“ říká Daniel Kašpar, koordinátor celého projektu.
Více o program Erasmus+ najdete ZDE